SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

Pravna podrška domaćim i stranim klijentima u procesu prikupljanja dokaza i pripreme ponude za učestvovanje u postupku javne nabavke.

Našim klijentima pružamo pravnu podršku u procesu realizacije dodeljenih ugovora o javnoj nabavci, izrade zahteva za zaštitu prava ponudjača u postupcima javnih nabavki, zastupanja prava i interesa klijenata u postupku pred naručiocima i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Zastupamo klijente u upravnim sporovima proisteklim iz postupaka javnih nabavki i odluka Republičke komisije kao drugostepenog organa.