Finansijska podrška Republike Srbije putem povoljnih kredita

 

Vlada Republike Srbije je objavila Uredbe koje se odnose na paket podsticajnih mera, među kojima je i finansijska podrška koja se odnosi na dodelu namenskih kredita privrednim subjektima za (i) održavanje likvidnosti u cilјu redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi, i (ii) nabavku obrtnih sredstva. U tom cilju Republika Srbija je izdvojila 24.000.000.000,00 dinara (c.a. 203 miliona EVRA) namenjenog za realizaciju Programa.

Podnošenje zahteva za kredit

Najpre treba reći da se po Programu može podneti samo jedan zahtev po privrednom subjektu.

Prijem zahteva vrši Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra  2020. godine. Upravni odbor Fonda doneće odluke po primljenim zahtevima najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Pravo da podnesu zahtev za kredit po ovom programu, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti razvrstani u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19), prema poslednje predatim finansijskim izveštajima, a pod sledećim uslovima:

 1. da dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine,
 2. ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak mora biti ostvaren poslovni dobitak;
 3. da privredni subjekti nisu u teškoćama[1],
 4. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.
 5. Komercijalni uslovi kredita

 Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava, odobravaće se pod sledećim uslovima:

 • rok otplate je do 36 meseci, koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 • minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,- dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,- dinara;
 • maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
do 10.000.000,- RSD za preduzetnike i mikro pravna lica
do 40.000.000,- RSD za mala pravna lica
do 120.000.000,- RSD za srednja pravna lica
 • otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
 • u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
 • osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da u periodu od 15.03.2020. pa do isteka 3 meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje,  korisnik ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%. U smanjenje se ne računaju zaposleni koji su sa korisnikom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

Sredstva obezbeđenja za vraćanje kredita

 U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

Iznos kredita Sredstva obezbeđenja pored menica korisnika kredita
  do 1.000.000,- RSD   lične menice osnivača* 
  do 2.000.000,- RSD   lične menice osnivača* i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme
  do 10.000.000,- RSD   lične menice osnivača* i jemstvo povezanog pravnog lica
  do 25.000.000,- RSD   lične menice osnivača*  i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita  
  iznad 25.000.000,- RSD     zalog na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda

Za klijente iz portfolija Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda. Pravila obezbeđenja koja se odnose na hipoteku  i/ili zalogu na opremi/pokretnim stvarima su takva da će se uzimati tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita.

Ukoliko su osnivači podnosioca zahteva lica koja su strani državljani ili privredna društva registrovana u inostranstvu u tom slučaju se ne dostavljaju lične menice osnivača.

Način realizacije programa

Fond će biti nosilac obaveze prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za kredit, obaveze zaključivanja ugovora o kreditu sa privrednim subjektima, kao i kontrole namenskog korišćenja kreditnih sredstava.

Ministarstvo će sukcesivno prenositi sredstva za realizaciju ovog programa Fondu.

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava vrši Fond.

Upravni odbor Fonda će, u skladu sa ovim Programom, utvrditi bliže kriterijume i uslove pod kojima će se odobravati krediti za održavanje tekuće likvidnosti. Kriterijumi i uslovi stupiće na snagu kada Vlada na njih da saglasnost.

Ovde bi izdvojili nekoliko bitnih uslova koje je Fond utvrdio a koji nisu sadržani u Uredbi :

 • za privredne subjekte najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju, 
 • za preduzetnike koji se paušalno oporezuju najviši iznos odobrenog kredita može biti do  50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019.godini,
 • podnosilac zahteva za kredit  ne sme da ima blokadu računa dužu od 30 dana u kontinuitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno  90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana (ovaj uslov se odnos i na jemca i na povezano pravno lice kao instrument obezbedjenja).

Korisnik sredstava dužan je da od podnošenja zahteva do isteka tri godine od zaključenja ugovora, omogući kontrolu i uvid u dokumentaciju potrebnu radi potpunijeg sagledavanja zahteva i kontrole namenskog korišćenja kreditnih sredstava.

Stojimo na raspolaganju za sva pravna pitanja u pogledu primene navedene Uredbe.


(*svih osnivača)


[1] Privredni subjekt je u teškoćama: (1) ako je odgovornost za njegove dugove ograničena a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u posljednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;  (2) ako najmanje jedno lice neograničeno odgovara za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala;  (3) ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.  Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov ovde numerisan, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. (Član 2 tač.5 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći)


Izvor prava:

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2. („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 57/2020)


Za sva pravna pitanja u vezi sa razvojem i posledicama COVID-19 pandemije u Srbiji obratite nam se direktno preko našeg Corona helpdesk servisa: covid-19_info@tsg.rs

TSG ADVOKATI

TSG