Finansijske olakšice za pomoć privredi u uslovima COVID-19 pandemije

Stupile su na snagu najavljene mere Vlade Republike Srbije za ekonomsku pomoć privredi usled krize izazvane pandemijom virusa korona, u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS”, br.54/20),od 10.aprila 2020, (dalje: „Uredba“).

Svi zainteresovani privredni subjekti su obavezni da do kraja aprila 2020. godine podnesu prijavu za program fiskalnih pogodnosti i direktnih  novčanih davanja, kao i da Poreskoj upravi najkasnije do 25. aprila dostave informaciju o izboru banke u kojoj će se otvoriti namenski račun za isplatu novčanih sredstava.

Na koga se uredba primenjuje?

Pogodnostima iz Uredbe mogu se koristiti privredna društva rezidenti Republike Srbije, rezidentni preduzetnici, kao i ogranci i predstavništva stranih pravnih lica, svi pod uslovom da su osnovani i registrovani pre 15. marta 2020. godine, odnosno da su pre ovog datuma postali obveznici PDV-a.

Na ovom mestu bitno je napomenuti da su iz polja primene finansijskih olakšica za privredu prema Uredbi isključeni privredni subjekti koji su počev od 15. marta 2020. godine pa do početka primene Uredbe smanjili broj zaposlenih za više od 10%. Takođe treba imati u vidu da privredni subjekti koji se koriste pogodnostima iz Uredbe ne mogu smanjiti broj zaposlenih za više od 10% sve do isteka tri meseca od poslednje uplate direktnih davanja u skladu sa Uredbom.

Iz primene Uredbe  su isključena i određena velika pravna lica, osnovana u skladu sa posebnim zakonima o finansijskim institucijama i institucijama platnog prometa, kao što su banke, društva za osiguranja i reosiguranja, dobrovoljni penzijski fondovi, lizing kompanije.

Poreske olakšice

Mere fiskalne pomoći sektoru privrede obuhvataju pravo na odlaganje dospelosti određenih javnih prihoda koji dospevaju za vreme vanrednog stanja  kada su privredne aktivnosti  smanjenog obima, a zatim kada dospeju, njihovo plaćanje na 24 mesečne rate bez kamate.

Dospelost poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarade koji dospevaju u periodu od 1.aprila do 30.juna 2020. godine,  po izuzetku do 31. jula 2020. godine može se odložiti do 04.januara 2021.

Osim odlaganja plaćanja poreza i doprinosa, zainteresovani subjekti mogu odložiti i plaćanje akontacija poreza na dobit pravnih lica za mesece mart, april i maj 2020. godine, odnosno akontacija poreza na dobit pravnih lica koje dospevaju 15.aprila, 15. maja i 15. juna 2020.  i to najkasnije do momenta podnošenja odnosne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica.

Direktna novčana pomoć

Osim navedenih poreskih pogodnosti, privredni subjekti imaju pravo i na bespovratna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije, koja se mogu koristiti isključivo za isplatu zarade i naknada zarada zaposlenima.

U pogledu prava na direktnu novčanu pomoć, Uredba pravi razliku između veličine pravnih lica u skladu sa propisima o računovodstvu, te u tom smislu postavlja različita pravila za mikro, mala, srednja pravna lica i preduzetnike sa jedne strane i velika pravna lica sa druge strane.

Razvrstavanje pravnih lica se vrši na osnovu podnetih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, dok se pravna lica osnovana tokom 2019. i 2020. godine za potrebe Uredbe smatraju malim pravnim licima.

Mikro, mala i srednja pravna lica i sve kategorije preduzetnika ostvaruju pravo na novčani iznos u visini od 3 minimalne neto zarade u Republici Srbiji (za mart, april i maj 2020. godine) za sve zaposlene sa punim radnim vremenom, za koje je podnet zahtev u skladu sa Uredbom. Zainteresovani subjekti će na isplatu ove vrste novčane pomoći moći da računaju u periodu od maja do jula tekuće godine.

Sa druge strane, velika pravna lica ovo pravo mogu koristiti u znatno užem obimu. Velika pravna lica ostvaruju pravo na naknadu samo za zaposlene sa punim radnim vremenom za koje doneto rešenje o prekidu rada nakon proglašenja vanrednog stanja u skladu sa Zakonom o radu (član 116, 117) i to u visini od polovine minimalne neto zarade za odnosni period (mart, april i maj 2020).

Obe kategorije ostvaruju pravo i na novčanu pomoć za zasposlene sa nepunim radnim vremenom, srazmerno procentu angažovanja u odnosu na puno radno vreme.

Način ostvarivanja prava

Svi zainteresovani privredni subjekti su obavezni da do kraja aprila 2020. godine podnesu prijavu za program navedenih ekonomskih mera na propisanom obrascu.

Isplata novčanih sredstava vršiće se na poseban namenski račun kod poslovne banke kod koje privredni subjekt ima otvoren tekući račun. Privredni subjekt koji, pak, ima otvorene  tekuće račune u više banaka obavezni suda Poreskoj upravi najkasnije do 25. aprila dostave informaciju o izboru banke u kojoj će se otvoriti namenski račun za isplatu novčanih sredstava.

O čemu korisnik pogodnosti mora voditi računa?

Privredni subjekti koji se koriste poreskim olakšicama i direktnim davanjima po osnovu Uredbe gube ova prava ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja  smanje broj  zaposlenih za više od 10%, uz posebna pravila za zaposlene na određeno vreme.

Osim toga, Uredba propisuje i zabranu isplate dividendi do kraja 2020. godine za privredna društva koja se koriste benefitima iz Uredbe.

Privredni subjekti koji postupe suprotno uslovima pod kojima su pogodnosti odobrene, mogu računati ne samo na gubitak prava i obavezu vraćanja primljenih sredstava uz dugovanu kamatu, odnosno doselost plaćanja javnih dažbina u zakonskim rokovima, već i na visoke prekršajne kazne.

Počevši od 24. aprila 2020 na snagu su stupile izmene i dopune ove Uredbe. Više o tome ovde

TSG ADVOKATI

TSG