Radnopravna pitanja u doba i posle vanrednog stanja

Uvođenje vanrednog stanja u Srbiji i donošenje propisa na dnevnom nivou uti­calo je i na promene u radno­pravnoj materiji koja je, kao jedna od „najživljih” oblasti prava, morala da se posebno prilagođava novim okolnostima. Ta flek­sibilnost normi radnog prava relativizovala je neke od najznačajnijih po­stulata radnog prava, a pojačanu pravnu nesigurnost uzrokovali su ad hoc propisi i tumačenja nadležnog ministarstva.

Ceo tekst možete pročitati ovde

TSG ADVOKATI

TSG