Smanjen obim rada sudova u Srbiji i zastoj rokova u sudskim postupcima

Odlukom Visokog saveta sudstva od 18. marta 2020. godine (dalje: Odluka VSS), a po preporukama Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije, redukovan je rad sudova u Republici Srbiji tokom vanrednog stanja u uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19.

Ova mera ne podrazumeva potpunu obustavu rada sudova, već smanjenje obima rada u pogledu održavanja ročišta. Tako će se u toku vanrednog stanja održavati samo ročišta u postupcima koji ne trpe odlaganje i to u pojedinim vrstama sudskih postupaka koji su eksplicitno predviđeni Odlukom VSS, kao što su: odlučivanje o privremenim merama, odlučivanje o merama zaštite od nasilja u porodici, postupci izvršenja u vezi sa porodičnim odnosima, krivični postupci u kojima je određen pritvor, postupci za krivična dela učinjena u toku vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem, itd.

U skladu sa novonastalim stanjem, Vlada Republike Srbije je 20. marta 2020. godine donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS“ br. 38/2020) (dalje: „Uredba“) kojom je predviđeno da za vreme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje: (1) tužbe u parničnom postupku, (2) privatne tužbe u krivičnom postupku, (3) predloga za pokretanje vanparničnog postupka, (4) predloga za pokretanje postupka izvršenja i postupka obezbeđenja, (5) tužbe u upravnom sporu, (6) ustavne žalbe, (7) svih redovnih i vanrednih pravnih lekova, kao i (8) svih drugih procesnih radnji koje se preduzimaju u toku sudskih postupaka.

Uredba ima retroaktivno dejstvo, pa se smatra da je zastoj rokova nastupio 15. marta 2020. godine, kao dana kada je proglašeno vanredno stanje u Republici Srbiji.

Ukoliko u toku vanrednog stanja bude novina u pogledu organizacije rada pravosudnih organa ili rokova, TSG će Vas o tome blagovremeno izvestiti.

Ukidanjem vanrednog stanja uvedenog usled pandemije virusa COVID-19 u Republici Srbiji dana 06.05.2020. ova Odluka je stavljena van snage. Više o tome ovde

TSG ADVOKATI

TSG