Sprečavanje paralelnog uvoza

Poslednjim izmenama Zakona o žigovima, nosiocima žigova su date nove mogućnosti u pogledu sprečavanja uvoza originalne robe koja po prvi put ulazi na teritoriju Republike Srbije. Cilj ovakvog zakonskog rešenja jeste da se omogući bolja kontrola nad prodajom robe, spreči nelojalna konkurencija i zaštite interesi ovlašćenih distributera.

U tom smislu, nosioci žigova mogu u redovnom sudskom postupku zahtevati zabranu paralelnog uvoza originalne robe koja je obeležena njihovim žigom. Međutim, da bi se pravovremena i potpuna zaštita mogla ostvariti pred sudom, neophodno je da nosioci žigova, pre nego što uopšte podnesu tužbu protiv paralelnog uvoznika, imaju mogućnost da privremeno spreče (do okončanja sudskog postupka) ulazak robe u Republiku Srbiju na taj način što će takva roba, po njihovom zahtevu, biti privremeno oduzeta od strane nadležnih carinskih organa. Nažalost, izmene zakona o žigovima, kojima je dakle poboljšana zaštita po pitanju sprečavanja paralelnog uvoza, nisu istovremeno bile ispraćene i odgovarajućim izmenama podzakonskog akta, kojim su regulisana ovlašćenja carinskih organa u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici. Ovo praktično znači da carinski organi ne mogu da postupaju po zahtevima nosilaca žigova, odnosno nemaju ovlašćenje da privremeno oduzimaju robu na samoj granici.

Ova neusklađenost u propisima bi svakako morala biti rešena u narednom periodu, odnosno zakonodavac bi morao da prepozna potrebu da nosiocima žigova pruži mogućnost koordinisane zaštite od paralelnog uvoza time što će koristiti, na jedan usaglašen način, pravne mehanizme kod sudova i carinskih organa.

TSG ADVOKATI

TSG