Predrag Groza

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 63 27 99 12

Faks: +381 11 3285 208

predrag.groza@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

17. 03. 2015.

Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama

Newsletter 73

Smanjenje prednosti domaćih ponuđača i prednosti dobara domaćeg porekla

I. Uvod

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“, br.14/2015) koji je stupio na snagu 12.februara 2015. godine.

Suština predmetnih izmena i dopuna zakona ogleda se u smanjivanju zakonske prednosti koja je u postupku ocene ponuda data domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla. Time je zapravo izvršeno usklađivanje Zakona o javnim nabavkama sa odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Sl. Glasnik RS“ – Međunarodni ugovori, br. 83/2008) (u daljem tekstu: Sporazum) budući da je članom 76 Sporazuma predviđeno postepeno smanjivanje domaće prednosti u periodu od pet (5) godina od stupanja na snagu Sporazuma.

II. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude

U slučaju primene ovog kriterijuma prednost za ponude domaćeg ponuđača ili ponude ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla (zajednički: domaća ponuda) smanjena je sa  10 pondera na 5 pondera u odnosu na ponude stranog ponuđača ili ponuđača koji nudi dobra stranog porekla (zajednički: strana ponuda), tj. naručilac mora izabrati domaću ponudu pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovoljnije domaće ponude i najpovoljnije strane ponude nije veća od 5 pondera u korist strana ponude.

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG