Saša Sinđelić

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 64 202 61 16

Faks: +381 11 3285 208

sasa.sindjelic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

01. 07. 2014.

Izmene Zakona o radu

Newsletter 64

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je dugo najavljivane izmene Zakona o radu, koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“ br. 75/2014 i stupaju na snagu 29.07.2014. godine, osim čl. 54 navedenih izmena koji se primenjuje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a odnosi se na obračun zarade i naknade zarada, čiji će sadržaj propisati ministar u navedenom roku.

U skladu sa navedenim izmenama Zakona o radu, Poslodavci mogu sa zaposlenima da zaključe aneks ugovora o radu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona tj. do 27.09.2014.god., a u suprotnom odredbe ugovora o radu koje nisu u suprotnosti sa zakonom ostaju na snazi.

Istovremeno izmenama zakona je propisana dužnost poslodavca da u prethodno navedenom roku svoje Pravilnike o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji usklade sa zakonom.

Može se konstatovati da predmetne izmene zakona imaju višestruku namenu i to da se određene nedoumice i pravne praznine, koje su postojale u praksi, reše zakonom, da se izvrši terminološko preciziranje pojedinih radno-pravnih termina, usklade zakonska rešenja sa drugim pozitivno-pravnim propisima i direktivama Evropske unije i konvencijama Međunarodne organizacije rada, olakša postupak zapošljavanja, detaljnije definišu otkazni razlozi, pojednostavi postupak otkaza ugovora o radu i konačno preciziraju ovlašćenja inspekcije rada.

« Pročitajte ceo tekst u PDF fajlu

TSG