Saša Sinđelić

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 64 202 61 16

Faks: +381 11 3285 208

sasa.sindjelic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

01. 06. 2014.

Novine u Zakonu o parničnom postupku

Newsletter 62

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o parničnom postupku (“Sl. Glasnik”, br. 55/2014), koje su stupile na snagu 31. maja 2014. godine.

Razlozi za donošenje navedenih izmena su pre svega u potrebi da se strankama olakša mogućnost pristupa sudu, postigne efikasnije postupanje sudova i poboljšaju odredjena zakonska rešenja, kao i usaglašavanje zakona sa preporukama Saveta Evrope i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

U tom smislu, izvršena su preciziranja pojedinih članova, uvodjenje novih procesnih instituta i izmena postojećih zakonskih rešenja. Najvažnije izmene zakona se odnose na sledeće:

1) Punomoćnik

Prethodna odredba zakona kojom je propisivano da punomoćnik može biti samo advokat, kog može zamenjivati advokatski pripravnik, osim u postupku po pravnim lekovima, prestala je da važi Odlukom Ustavnog suda od 23. maja 2014. godine, objavljena u Sl. Glasniku RS br. 49/13 od 05. juna 2013. godine. U cilju regulisanja pitanja ko može biti punomoćnik u parničnom postupku, izmenama zakona propisano je da punomoćnik stranke koja je fizičko lice, osim advokata može biti krvni srodnik u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug, predstavnik službe pravne pomoći jedinice lokalne samouprave koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, a u radnom sporu punomoćnik može biti predstavnik sindikata.

Što se tiče punomoćnika pravnog lica, izmenama zakona je propisano da punomoćnik stranke koja je pravno lice osim advokata može biti i diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji je u radnom odnosu u tom pravnom licu.

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG