Predrag Groza

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 63 27 99 12

Faks: +381 11 3285 208

predrag.groza@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

28. 01. 2019.

Novine u Zakonu o patentima u Srbiji

Newsletter 111

Narodna skupština RS je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima („Sl. Glasnik RS“, br. 95/2018) koji je stupio na snagu dana 16.decembra 2018. godine.

Najvažnije izmene zakona se načelno mogu sumirati u nekoliko pravaca:

1. Usklađivanje sa EU regulativom

Izmenama zakona izvršeno je dalje usklađivanje sa EU regulativom, konkretno sa Direktivom 98/44/EZ o pravnoj zaštiti biotehnoloških pronalazaka i Direktivom 2004/48/EZ o sprovođenju prava intelektualne svojine.

2. Poboljšana građanskopravna zaštita

Unapređen je sistem građanskopravne zaštite u smislu otklanjanja nedostataka koji su uočeni u primeni zakona.

S tim u vezi, tužba se sada može podneti ne samo u slučaju povrede prava, već i onda kada postoji ozbiljna opasnost da će pravo biti povređeno. Takođe, tužbom može biti obuhvaćeno i lice čije su usluge korišćene pri povredi prava (posrednik).

U pogledu naknade štete, zakon sada eksplicitno predviđa da oštećena strana ima pravo da zahteva materijalnu i nematerijalnu štetu, kao i da će sudovi, prilikom utvrđivanja visine naknade štete, uzimati u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito negativne ekonomske posledice koju oštećena strana trpi, izgubljenu dobit i dobit koju je štetnik ostvario povredom prava.

Umesto naknade štete, sudovi mogu, kada okolnosti to opravdavaju, da dosude paušalnu naknadu koja ne može biti niža od naknade koju bi oštećena strana primila od štetnika u slučaju da je korišćenje patenta bilo zakonito.

 

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG