Analiza prepreka prodaji nenaplaćenih potraživanja srpskih mikro, malih i srednjih preduzeća

Sažetak

Problematična potraživanja se mogu opisati kao potraživanja koja su dospela, a dužnik ih nije o dospelosti platio delimično ili u celosti. Međutim, problematično potraživanje je širi pojam od neblagovremenog plaćanja, jer ono može postati problematično i pre nastupanja njegove dospelosti. Tako, pogoršanje likvidnosti dužnika koju prati blokada računa dužnika, pokretanje postupaka prinudne naplate od strane drugih poverilaca i slične okolnosti ukazuju da je određeno potraživanje postalo problematično.

Problematična potraživanja predstavljaju značajan negativni faktor u privredi Srbije i usporavaju njen rast, posebno u sektoru MMSP. Zakasnela plaćanja ugrožavaju likvidnost privrednih subjekata i mogu ozbiljno ugroziti poslovanje preduzeća, posebno MMSP čiji poslovni rezultat zavisi od redovne naplate potraživanja od njihovih dužnika.

Regulatorni okvir Srbije ne propisuje značajna organičenja za prodaju potraživanja. U materijalnopravnom smislu, ustupanje potraživanja ne zahteva ispunjenje posebnih uslova, niti su propisana ograničenja za privredne subjekte da se bave poslovima ustupanja potraživanja. Izuzetak su poslovi faktoringa i ustupanje potraživanja banaka prema fizičkim licima koji su uređeni posebnim propisima, Zakonom o faktoringu i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Tržište problematičnih potraživanja u Srbiji nije posebno regulisano kao celina i otvoreno je za sve privredne subjekte, osim potraživanja banaka prema fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima koja se mogu ustupiti samo drugoj banci. Tipovi potraživanja se mogu podeliti u nekoliko kategorija: (1) korporativna ili potrošačka potraživanja, (2) zdrava ili problematična potraživanja (performing ili non-performing), (3) sa ili bez garancija trećih lica, (4) obezbeđena kolateralima ili ne. Učesnici na tržištu nude usluge naplate potraživanja za poverioce uz proviziju (debt collection), ili usluge otkupa potraživanja od poverilaca (debt purchase). Kupovina potraživanja se odvija kao kupovina portfolija potraživanja ili kupovina pojedinačnih potraživanja.

Tržište potraživanja MMSP je nerazvijeno usled slabe tražnje za ovom vrstom potraživanja, koja su nedovoljno isplativa kako za kupce tako i za MMSP poverioce koji pretežno prodaju pojedinačna potraživanja manje vrednosti. Ključni nedostaci ovog tržišta su: 1) visoka stopa diskonta, kao direktna posledica lošeg upravljanja potraživanjima od strane MMSP; 2) značajan jaz u oceni vrednosti potraživanja između potencijalnih investitora i MMSP poverilaca; i 3) nedostatak informisanosti MMSP i njihovog kapaciteta da efikasno upravljaju potraživanjima, kao i da realno procene njihovu isplativost. MMSP takođe imaju značajne poteškoće da identifikuju potencijalne kupce problematičnih potraživanja. Sa druge strane, agencije za naplatu su pre svega orijentisane prema velikim klijentima iz finansijskog sektora.

Tržište potraživanja iz komercijalnih transakcija je veoma pogodno za alternativne izvore finansiranja, pogotovo za usluge van bankarskog sektora koje su orijentisane na finansiranje MMSP. Za razliku od tradicionalnih pružalaca finansijskih usluga koji su fokusirani na finansiranje velikih korporativnih klijenata, poslednjih godina se razvijaju mnoga digitalna rešenja kojima se omogućava finansiranje MMSP koje odgovara njihovim potrebama. Među najznačajnijim rešenjima su finansijske usluge zasnovane na informacionoj tehnologiji (eng. fintech), u koje spada i finansiranje potraživanja MMSP.

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG