Ispunjenje privrednih ugovora u uslovima pandemije COVID-19

Sažetak

Pandemija virusa korona je izazvala smetnje u izvršenju niza domaćih i međunarodnih ugovora. Srpsko pravo predviđa, pod zakonom propisanim uslo­vima, mogućnost sudskog raskida ili pravične izmene ugovora ukoliko su smetnje takve prirode da otežavaju ispunjenje ugovora („promenjene okolnosti”), ali i ex lege prestanak ugovornog odnosa pod zakonom utvrđenim uslovima kada je u pitanju potpuna nemogućnost izvršenja odnosno raskida i izmene ugovora kada je u pitanju delimična nemogućnost izvršenja („viša sila”). Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe se u pogledu promenjenih okolnosti ne izjašnjava na navedeni način koji je prepoznatljiv u srpskom zakonskom okviru, već samo predviđa oslobođenje od odgovornosti za štetu i odlaganje izvršenja obaveze pod određenim uslovima. Za preporuku je da se ugovorom detaljno regulišu odredbe o promenjenim okolnostima i o višoj sili, pre svega u smislu pre­ciznog određenja pojma više sile, postupanja ugovornih strana kada slučajevi više sile nastupe, isključenja određenih smetnji kao „promenjenih okolnosti” i ugovaranja pravnih posledica u skladu sa pravnom i poslovnom prirodom ugovornog odnosa stranaka, a sve u granicama načela savesnosti i poštenja.

Ključne reči: pandemija virusa korona, vanredno stanje, otežano izvršenje ugovora, nemogućnost izvršenja ugovora, promenjene okolnosti, viša sila.

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

TSG