Ključna pitanja Ugovora o međunarodnoj distribuciji

Sažetak

Međunarodna prodaja robe se u svom značajnom delu odvija kao kontinuirana pro-daja između ugovornih partnera na osnovu ugovora o distribuciji, kojim snabdevač i distributer utvrđuju niz obaveza koje su usmerene na to da je distributer uključen u prodajnu organizaciju snabdevača, dok prodaje robu na ugovorenoj teritoriji u svoje ime i za svoj račun. Ugovor o distribuciji, kao sui generis ugovor međunarodnog trgovačkog prava, podleže ozbiljnim restrikcijama koje nameću pravo konkurencije one države na čijoj teritoriji se sprovode akti i radnje vezane za izvršenje ugovora o distribuciji. Imajući u vidu da distributer u izvršavanju svojih obaveza razvija poslovni ugled ugovornih proizvoda, bitno je posvetiti se pitanju naknade za poslovni ugled nakon prestanka ugovora o distribuciji. Razgraničenje ugovora o distribuciji, kao okvirnog ugovora, od ugovora o prodaji, kao posebnih ugovora koji se zaključuju prilikom ispunjenja ugovora o distribuciji, značajno je i za pitanje primene Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe koja se na pojedinačne ugovore o međunarodnoj prodaji robe primenjuje, dok se na okvirni ugovor o međunarodnoj distribuciji po pravilu ne primenjuje.

Ključne reči: ugovor o distribuciji, naknada za poslovni ugled distributera, zabrana konkurisanja, Bečka konvencija

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

TSG