Primena Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Sažetak

Predmet rada je razmatranje oblasti primene Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, kao i nekih od instituta ove Konvencije na koje pravnici kontinentalnih pravnih sistema treba da obrate naročitu pažnju, kao što su ponuda i prihvat ponude, pojam bitne povrede ugovora i pojam nesaobraznosti robe. Značaj ove Konvencije leži u njenoj izbalansiranosti u pogledu prava i obaveza kupaca i prodavaca, u njenoj bezmalo 40-godišnjoj praktičnoj primeni širom sveta i u rastućem broju država ugovornica, kojih je na današnji dan 89, a na čijim teritorijama su sedišta većine ekonomski relevantnih partnera Srbije. Pristup dobro uređenim zbirkama sudske i arbitražne prakse u dugogodišnjoj praktičnoj primeni Konvencije još je jedan od argumenata za tvrdnju da ona obezbeđuje pravnu sigurnost u međunarodnoj prodaji robe.

Ključne reči: Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, Bečka konvencija, međunarodna prodaja robe, unifikacija prava, ponuda, prihvat ponude, bitna povreda ugovora, nesaobraznost robe, pravna sigurnost

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

TSG