TSG Podsetnik – Odgovornost direktora

Ograničenje ovlašćenja direktora

Direktor je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima utvrđenim (i) aktima društva ili (ii) odlukama nadležnih organa. Društvo ne može isticati ograničenja direktora prema trećim licima. Izuzetno, jedino ograničenja obaveznog supotpisa mogu se isticati prema trećim licima1. Direktor odgovara za štetu koju nanese društvu prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, osim ukoliko je postupao u skladu sa odlukom nadležnog organa, odnosno ako je radnja naknadno odobrena od tog organa.2

Direktor odgovara krivično-pravno ukoliko povredi dužnost postupanja u skladu sa ograničenjem ovlašćenja. Predviđene sankcije su novčana kazna ili zatvor do 1 godine, a u slučaju da je društvu nastala šteta koja je veća od 10 miliona RSD (ca. 83.000 EUR3) zaprećena je kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina + novčana kazna. Moguća je i zabrana obavljanja funkcije odnosno poziva u skladu sa KZ.4

Direktor kao potpisnik ugovora u ime obe strane

Direktor ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa društvom zaključivati ugovore niti u svoje ime i za svoj račun, niti u svoje ime, a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica. Ovlašćenje za ovakvo pos- tupanje daje skupština (doo / ad), osim ukoliko nije drugačije određeno statutom ili osnivačkim aktom.5

Dužnost pažnje (business judgment rule)

Direktor je dužan da izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu društva. Pažnja dobrog privrednika je  stepen pažnje s kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo, koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u društvu. Pritom, ako lice poseduje određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo. Direktor može da zasniva svoje postupanje i na informacijama i mišljenjima stručnjaka za koje razumno veruje da su u tom slučaju savesno postupala. Društvo može podneti tužbu protiv direktora za naknadu štete koja je prouzrokovana povredom dužnosti pažnje u poslovanju. Ukoliko direktor dokaže da je postupao s pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa gore navedenim pravilima, on nije odgovoran za štetu koja iz njegovog poslovanja nastane za društvo.6  Teret dokazivanja je na direktoru.

Dužnost prijave ličnog interesa direktora

Pojam ličnog interesa je veoma široko definisan. Smatra se da postoji lični interes u slučaju:

  1. pravnog posla između društva i direktora;

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

Saša Sinđelić

Advokat | Partner

TSG