TSG Podsetnik – Pravo konkurencije 2

I Pojam koncentracije & propisani pragovi za prijavu koncentracije

Koncentracija učesnika na tržištu po pravu konkurencije Republike Srbije nastaje u sledećim slučajevima:

  • spajanja i drugih statusnih promena u kojima dolazi do pripajanja učesnika na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava;
  • sticanja od strane jednog ili više učesnika na tržištu, neposredne ili posredne kontrole nad drugim učesnikom na tržištu ili više učesnika na tržištu, ili delom, odnosno delovima drugih učesnika na tržištu, koji mogu predstavljati samostalnu poslovnu celinu;
  • zajedničkog ulaganja od strane dva ili više učesnika na tržištu u cilju stvaranja novog učesnika na tržištu ili sticanja zajedničke kontrole nad postojećim učesnikom na tržištu, koji posluje na dugoročnoj osnovi i ima sve funkcije nezavisnog učesnika na tržištu.

U gore navedenim slučajevima takođe je moguće da se sticanje manjinskog učešća smatra koncentracijom u smislu propisa o kontroli koncentracija.

Smatraće se jednom koncentracijom dve ili više transakcija između istih učesnika na tržištu, izvršenih u vremenskom periodu kraćem od dve godine, pri čemu se kao vreme njenog nastanka uzima dan izvršenja poslednje transakcije.

Koncentracije učesnika na tržištu su dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Pragovi za prijavu koncentracije na osnovu trenutno važećeg Zakona o zaštiti konkurencije su alternativno postavljeni na sledeći način:

  1. Svetsko tržište + Nacionalno tržište: ukupan godišnji prihod svih učesnika u koncentraciji, ostvaren na svetskom tržištu u prethodnoj obračunskoj godini, veći od 100 miliona evra, s tim što najmanje jedan učesnik u koncentraciji na tržištu Republike Srbije ima prihod veći od deset miliona evra; ili
Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG ADVOKATI

TSG