Hibridni modeli rada – pravna regulativa

Zakonom o radu iz 2014. godine regulisani su rad od kuće i rad na daljinu. Međutim, nakon izbijanja pandemije korona virusa, 2020. godine, ovi pravni instituti su dobili poseban značaj u pravnom sistemu Republike Srbije, a u vezi sa njihovom primenom otvorila su se brojna pravna pitanja.

U ovakvim uslovima, kao poseban izazov, nametnulo se rešavanje pitanja koja se tiču načina uvođenja mogućnosti rada od kuće od strane poslodavca, ispunjenje obaveza iz ugovora o radu od strane poslodavca, kao i mogućnosti nadzora nad zaposlenima u uslovima rada od kuće. U pogledu obaveza poslodavaca, postalo je naročito važno pitanje obezbeđivanja sredstava za rad, nadoknade za prevoz zaposlenih, kao i obaveza naknade za topli obrok. Dodatni zadatak predstavlja i regulisanje povreda na radu i odgovornosti poslodavca, kako u situaciji kada do povrede dođe u privatnim prostorijama zaposlenog, tako i povreda nastalih u situaciji kada je zaposleni radio na javnim mestima, u restoranima i slično. Iz tog razloga, preporučljivo je da poslodavac definiše šta se smatra bezbednim radom, i da informaciju o tome dostavi zaposlenom.

Rad od kuće je nametnuo i potrebu detaljnijeg regulisanja trajanja radnog vremena, budući da zaposleni ne boravi u prostorijama poslodavca. Na koji način poslodavac ima mogućnost da vrši nadzor nad radom zaposlenog, kako vršiti uvid i evidenciju u prisutnost zaposlenog na radu, da li je prihvaćeni model kontrole rada zaposlenog dozvoljen i sl., sve su ovo samo neka od pitanja koja je potrebo razmatrati – kako sa radno-pravnog aspekta, tako i iz perspektive zaštite podataka o ličnosti.

Naročiti izazov za poslodavce predstavlja iznalaženje metode nadzora zaposlenog tokom rada, kojom se u najmanjoj mogućoj meri zadire u privatnost. Druga oblast koja je postala globalni trend u oblasti radno-pravnih odnosa jeste uvođenje četvorodnevne radne nedelje. U vezi sa tim, potrebno je utvrditi u kojoj meri postojeći pravni okviri daju osnovu za takvu promenu i da li je kod nas ovakav model rada ostvariv.

Ključne reči: rad od kuće, rad na daljinu, povreda na radu, bezbednost na radu, četvorodnevna radna nedelja

TSG ADVOKATI

TSG