Kako organizovati rad od kuće u doba pandemije COVID-19?

Rad od kuće sve više postaje uobičajeni način obavljanja poslova za veliki broj zaposlenih zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi sa postojanjem opasnosti širenja zarazne bolesti Covid-19.

Rad od kuće jeste jedan od zakonom propisanih načina rada, ali samo ukoliko je moguće isti organizovati uzimajući u obzir delatnost poslodavca, odnosno konkretna radna zaduženja zaposlenog.

Imajući u vidu da je rad od kuće regulisan odredbama samo jednog člana Zakona o radu, činjenica je da su se u praksi postavila brojna pitanja na temu prava i obaveza zaposlenog, prava i obaveza poslodavca, kontrole rada zaposlenog i bezbednosti i zdravlja na radu.

Kako bi se regulisao radno-pravni status zaposlenog na radu od kuće, neophodno je da poslodavac zaključi aneks ugovora o radu sa zaposlenim, a u kojem će se utvrditi sledeća pravno relevantna pitanja:

  1. trajanje radnog vremena prema normativima rada;
  2. način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog;
  3. sredstva za rad za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava;
  4. korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu troškova za njihovu upotrebu;
  5. naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja;
  6. druga prava i obaveze.

Osnovno pravo koje uživa zaposleni koji obavlja rad od kuće jeste pravo na osnovnu zaradu koja ne može biti utvrđena u manjem iznosu od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca.

Pored toga, zaposleni uživa pravo na bezbednost i zdravlje na radu, te je poslodavac obavezan da obezbedi dobre uslove za rad bez rizika po fizičko i mentalno zdravlje, da vodi računa o organizaciji rada i da obezbedi opremu za rad potrebnu za obavljanje radnih obaveza (ukoliko je zaposleni nema u sopstvenom vlasništvu).

Bez obzira što rad od kuće nije pod neposrednom kontrolom poslodavca, ovakva vrsta rada može biti obuhvaćena aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, sa preciznim opisom procesa rada i procenom rizika od nastanka povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i merama za smanjivanje/otklanjanje rizika.

Imajući u vidu brojne nedoumice sa kojima su se suočili kako poslodavci, tako i zaposleni u pogledu organizovanja rada od kuće, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu je donela Vodič za bezbedan и zdrav rad koji možete pronaći ovde

Za više informacija, budite slobodni da nas kontaktirate na E-mail adresu teodora.veruovic@tsg.rs

TSG