Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 11. 2015.

Izmene Zakona o hipoteci

Newsletter 83

Izmene Zakona o hipoteci, koje su stupile na snagu 11.10.2015. godine, objavljene u Službenom Glasniku br. 83/2015,  imaju  pre  svega  za  cilj  usaglašavanje zakona sa odlukom Ustavnog suda IUz 799/12 kojom je odlučeno da nije u saglasnosti sa Ustavom odredba teksta zakona o hipoteci, kojom nije dozvoljena tužba protiv drugostepene odluke na rešenje o hipotekarnoj prodaji.

Suština poslednjih izmena jeste da poverilac stiče pravo vansudske prodaje danom konačnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje (a ne pravosnažnosti), te su za momenat konačnosti rešenja vezani i drugi elementi hipotekarne procedure.

 
Pored navedenog, izričito je obrisana odredba da protiv drugostepenog rešenja nije dozvoljena tužba ili pravni lek. Na taj način je izvršena usklađenost sa drugim propisima koji regulišu upravni postupak i postupanje službe za katastar nepokretnosti, za koje konačnost rešenog zahteva predstavlja osnov za odlučivanje po naknadno podnetom zahtevu.

Za pitanja i detaljna pojašnjenja možete nas kontaktirati preko i-mejl adresa: office@tsg.rs

TSG