Branič 4/2023 – Pregled izmena Zakona o planiranju i izgradnji

Sažetak

U tekstu su detaljno izložene glavne izmene i dopune koje su stupile na snagu usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Najznačajnija izmena, jeste ukidanje Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Na ovaj način ukinuta je konverzija prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu i proširen je krug lica koja će moći da istu izvrše bez naknade. Dodatno, razrađena je zelena agenda kroz izmenu postojećih i uvođenje novih elemenata, izvršena je delegacija pojedinih nadležnosti državnih organa, osnovana je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, uvedeni su novi pojmovi, instituti i obaveze za investitore.

Ključne reči: konverzija, pravo svojine, pravo korišćenja, zemljište, zelena agenda, katastar nepokretnosti, izgradnja

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG