Nazad

Medijacija

Brz i efikasan postupak koji garantuje privatnost i štiti interese svih učesnika.

Zastupamo naše klijente u postupcima mirnog rešavanja sporova, sa posebnim fokusom na privredne i porodične sporove.

Postupak medijacije se pokazao kao delotvoran mehanizam postizanja mirnog rešenja spora u prihvatljivo kratkim vremenskim okvirima i bez negativnih implikacija na tekuću ili buduću parnicu učesnika. 

 Zahvaljujući pregovaračkim veštinama naših advokata, naši klijenti dolaze do obostrano prihvatljivog rešenja spornih odnosa, iz kojih svaka strana izlazi zadovoljna i sa mogućnošću da postignuti sporazum prinudno ostvari pred sudom, u slučaju njegovog nepoštovanja.

Takođe, naši advokati se nalaze na zvaničnoj listi posrednika koja se vodi pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Ljubica Tomić
Managing Partner
Ivana Stefanović
Senior Lawyer