Nazad

Medijacija

Brz i efikasan postupak koji garantuje privatnost i štiti interese svih učesnika.

Zastupamo naše klijente u postupcima mirnog rešavanja sporova, sa posebnim fokusom na privredne i porodične sporove.

Postupak medijacije se pokazao kao delotvoran mehanizam postizanja mirnog rešenja spora u prihvatljivo kratkim vremenskim okvirima i bez negativnih implikacija na tekuću ili buduću parnicu učesnika. 

 Zahvaljujući pregovaračkim veštinama naših advokata, naši klijenti dolaze do obostrano prihvatljivog rešenja spornih odnosa, iz kojih svaka strana izlazi zadovoljna i sa mogućnošću da postignuti sporazum prinudno ostvari pred sudom, u slučaju njegovog nepoštovanja.

Takođe, naši advokati se nalaze na zvaničnoj listi posrednika koja se vodi pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Ljubica Tomić
Managing Partner
Ivana Stefanović
Senior Lawyer
Dušan Pejkić
Lawyer