Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

Kontakt

Tel.+381 11 328 52 27

Mob.+381 63 323 127

Faks.+381 11 328 51 53

ljubica.tomic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Povratak na Tim

Stručne oblasti i jezici

Korporativno pravo & korporativno upravljanje, privredno pravo, M&A, strane investicije, građevinsko pravo, arbitraža, medijacija, zaštita i bezbednost podataka o ličnosti, upravno pravo, zaštita konkurencije 

ENGLESKI, NEMAČKI, RUSKI, FRANCUSKI, SRPSKI

Poslovno iskustvo i studije

2024

Član Upravnog odbora AHK Srbije (Nemačko-srpska privredna komora u Beogradu)

2023

Predsednica Pravnog odbora AHK Srbije (Nemačko-srpska privredna komora u Beogradu)

2018

Član NUMS-a – Nacionalno udruženje medijatora Srbije

2017

Imenovana za medijatora na listi Ministarstva pravde Republike Srbije

od 2016 
  • Predavač na kursu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu  „Teorija i praksa pravnog rasuđivanja“
  • Predavač na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije 
od 2015

Član Izvršnog odbora Udruženja pravnika Srbije

2013

Osnivač i član Udruženja za arbitražno pravo u Republici Srbiji – Beogradski arbitražni centar BAC

2012

Uvršćena na listu arbitara Stalnog izabranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije

2007-2008

Specijalizacija “Korporativno upravljanje”, IFC / Svetska banka / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – IFC Corporate Governance specijalista, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

2000

Advokatska kancelarija TSG Advokati Beograd

1995-1999

Advokatska kancelarija Đurđevic, Beograd

1995-1996

Specijalizacija “Ugovori u međunarodnoj trgovini i uslugama”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

1995

Sudski tumač za nemački jezik u Okružnom sudu u Beogradu

1994-1995

Banka “Jugobanka”, pravno odeljenje

1994

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Ljubica Tomic je advokat od poverenja Nemačke i Švajcarske ambasade u Beogradu, Austrijske privredne komore u Beogradu – WKO Österreich i Nemačke privredne komore u Beogradu – AHK Belgrad, kao i brojnih internationalnih klijenata čije interese zastupa u Republici Srbiji. Osnivač je i član Saveta Foruma nemačkih-srpskih pravnika u Beogradu.

Radi na nemačkom, engleskom i srpskom jeziku.

Publikacije

Ekološko-pravni aspekti novog nemačkog Zakona o korporativnoj dužnosti pažnje u lancima snabdevanja – Ispitivanje dejstva na pravne subjekte u Republici Srbiji
(Strani pravni život – Institut za Upravno pravo – UDK 34, Beograd, 2023/ Broj 2/ Godina LXVII)


Pregovori u Srbiji
(CBBL onlajn časopis Crossing Borders – CBBL Verhandlungsführung 01-2023)


Zadržavanje prava svojine u svetu
(Burghard Piltz & CBBL (HRSG.) Mendel Verlag GmbH & Co. KG, ISBN: 978-3-943011-69-2)


Pregovori za zaključenje Ugovora o međunarodnoj prodaji robe
(Revija Kopaoničke škole Prirodnog prava – Maj 2021)


Ispunjenje privrednih ugovora u uslovima pandemije Covid 19
(BRANIČ – Časopis za pravnu teoriju i praksu Advokatske komore Srbije, br. 2/2020, 2020.god.)


Ključna pitanja ugovora o međunarodnoj distribuciji
(Revija Kopaoničke škole Prirodnog prava – Novembar 2019)


Primena konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
(BRANIČ – Časopis za pravnu teoriju i praksu Advokatske komore Srbije, br. 1-2/2019, 2019.god.)


Poništaj arbitražne odluke zbog nedostatka obrazloženja
(BRANIČ – Časopis za pravnu teoriju i praksu Advokatske komore Srbije, br. 1-4/2016, 2018.god.)


Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu – pogled na rešenja budućeg Građanskog zakonika Srbije
Prof. Jelena Perovic, LLD i Ljubica Tomic, Managing partner Advokatske kancelarije TSG
(Savez ekonomista Srbije – Časopis „Ekonomika preduzeća“ udk: 340.137:347.44(497.11) November, 2015.)


Director’s Liability for Damage He Caused to the Company
Prof. Jelena Perovic, LLD i Ljubica Tomic, Managing partner Advokatske kancelarije TSG
(Savez ekonomista Srbije – Časopis „Ekonomika preduzeća“, br. UDC 65, ISSN 0353-443X, septembar – oktobar 2014.)


Arbitraža: Efektivno sredstvo rešavanja sporova
(OstWestContact Special, Nemačka, novembar 2013.)


Odgovornost direktora prema novom Zakonu o privrednim društvima – U najboljem interesu društva
(OstWestContact Special, Nemačka, novembar 2012.)


Pregovaranje ugovora o medjunarodnoj trgovini – Razlike kulturne i pravne tradicije u pregovaranju
Ljubica Tomić i Jelena Bogdanović
(55. UIA KONGRES u Majamiju, SAD, novembar 2011.)


Konverzija prava korišćenja u pravo svojine
(OstWestContact Nemačka, jul 2011.)


Novi Zakon o javnim nabavkama
(OstWestContact, Nemačka, mart 2009.)


Green Field investicije u Srbiji
(OstWestContact, Nemačka, novembar 2008.)


Razvoj prakse ugovora o franšizingu u Srbiji
(International Sales and Distribution of Goods, Union International des Avocats, Beograd, april 2008.)


Razvoj prava u Srbiji
(OstWestContact, Nemačka, januar 2007.)


Squeeze Out/ Buy Out u Srbiji
(OstWestContact, Nemačka, oktobar 2006.)


Novi zakon o izvršnom postupku u Srbiji
(OstWest Contact, Nemačka, mart 2006.) 


Radno pravo u Srbiji
(OstWest Contact, Nemačka, oktobar 2005.)


Prevod ustava Savezne Republike Nemačke na srpski jezik
(“Službeni glasnik SR Jugoslavije”, novembar 2003.)


Novi društveni pokreti – na primeru ekološkog pokreta
(“Anali”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.)


Ustavno-pravna kontrola ustavnosti zakona, Nagrada Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1992.
(“SINRS”, Vol. VIII, Young Researcher of the Belgrade University, 1993)


 

TSG