Direktor u Srbiji mora imati ugovorenu naknadu za rad

Da li je moguce zaključiti direktorski ugovor bez prava direktora na naknadu za rad?

Stav ministarstva rada i socijalne politike je da ugovorom o pravima i obavezama zaključenim sa direktorom bez zasnivanja radnog odnosa mora biti ugovorena naknada za rad.

Osnov za navedeno tumačenje su odredbe člana 60 stav 4 Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da svako ima pravo na pravičnu naknadu za rad i da se tog prava niko ne može odreći.

Odredbama člana 48 stav 4 Zakona o radu je ugovoreno da se prava i obaveze lica koja obavlja poslove direktora određuju ugovorom, tako da se iz tog razloga može prigovoriti navedenom stanovištu budući da je reč o autonomiji volje ugovornih strana.

Zakon o radu ne propisuje direktnu sankciju za neugovaranje naknade.

Ukoliko Poslodavac i direktor ne ugovore naknadu otvara se sa jedne strane pitanje poresko-pravnih rizika takvih sporazuma, kao i eventualnih sudskih postupaka za utvrđenje ništavosti ugovornih odredbi zaključenih sa direktorom kojima nije ugovorena naknada za rad.

 

TSG ADVOKATI

TSG