Izmenjen režim rokova u Upravnim postupcima tokom vanrednog stanja

Vlada Republike Srbije propisala je mere u pogledu primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja.

Stranke u upravnim postupcima ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima koji su propisani Zakonom o opštem upravnom postupku, ili rokovima propisanim drugim zakonom kojim se uređuje bilo koji posebni upravni postupak. Podsetimo se da se ova mera, u datom smislu, primenjuje na postupke pred poreskim organima, carinske postupke, na sve vrste postupaka inspekcijske kontrole i nadzora, postupke pred Katastrom nepokretnosti, kao i na postupke pred Agencijom za privredne registre i svim drugim organima državne uprave i lokalne samouprave, svim javnim ustanovama, javnim preduzećima, agencijama, ustanovama i preduzećima koja vrše javna ovlašćenja. (Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, „Službeni glasnik RS“, broj 41 od 24. marta 2020. godine „dalje: Uredba“).

Uredba posebno reguliše režim sledećih rokova u upravnom postupku:

  • Rokova, koji se inače redovno ne mogu produžiti, a koji počinju teći od dana dostavljanja pismena, odnosno od dana učinjenih radnji obaveštavanja stranaka u upravnom postupku. U tom smislu će se radnje dostavljanja i/ili obaveštavanja, koje su faktički izvršene u toku trajanja vanrednog stanja, smatrati izvršenim tek istekom naknadnog roka od 15 dana računajući od prestanka vanrednog stanja.

Tako, na primer, rok za žalbu na poresko rešenje koje je dostavljeno stranci u toku vanrednog stanja, počinje teći istekom 15. dana od dana prestanka vanrednog stanja. Napominjemo da ovakva mera ne sprečava stranke da podnose žalbe i druge pravne lekove i u toku trajanja vanrednog stanja, ali važna olakšica je to da prekluzivni rok neće nastupiti u toku vanrednog stanja, već (pod gore navedenim uslovima) u zakonskom prekluzivnom roku nakon isteka vanrednog stanja.

  • Rokova koji se odnose na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavlјenim pravnim sredstvima, a ističu za vreme vanrednog stanja. Tako će rokovi, koji po redovnom toku vremena ističu u toku vanrednog stanja, biti produženi za dodatnih 30 dana računajući od prestanka vanrednog stanja.

Uredba naročito propisuje prekid rokova u jednom upravnom postupku koji je trenutno veoma aktuelan. Radi se o rokovima za izjavljivanje pravnog sredstva (žalbe) protiv usmenog rešenja nadležnog organa donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 tokom vanrednog stanja, kao i o rokovima za podnošenje zahteva za dostavljanje pismenog otpravka tog rešenja. Ti rokovi se prekidaju u toku vanrednog stanja, i počinju teći prvog dana po prestanku vanrednog stanja.

TSG će Vas redovno izveštavati o svim novinama na ovu temu, kao i na ostale aktuelne pravne teme u uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji.

TSG ADVOKATI

TSG