Mogu li stranci da zaključe ugovor o radu na neodređeno vreme u Srbiji?

Stav Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je da strani državljani ne mogu u Srbiji da zaključe ugovor o radu na neodređeno vreme. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-562/2018-02 od 18.07.2018. godine).

Osnov za navedeno tumačenje su odredbe člana 37 stav 4 tačka 3 Zakona o radu, kojima je propisano da poslodavac sa stranim državljaninom može da zaključi Ugovor o radu isključivo na osnovu dozvole za rad i to najduže do isteka roka na koji je izdata radna dozvola.

S obzirom da je uslov za zasnivanje i trajanje radnog odnosa sa stranim državljanima postojanje dozvole za rad, to je stav Ministarstva da strani državljanin ne može da zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme, već sa istim licem može da se zaključi ili novi ugovor o radu ili da se aneksira postojeći ugovor o radu na određeno vreme svaki put kada se produži radna dozvola.

 

TSG ADVOKATI

TSG