REGISTAR PONUĐAČA: Obavezna obnova upisa do 01. jula 2020

U svetlu novog Zakona o javnim nabavkama, čija primena počinje 01. jula 2020.godine, određene novine tiču se Registra ponuđača kod Agencije za privredne registre (APR).

Naime, pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Registru ponuđača, dužni su da obnove upis u ovom registru, što zapravo podrazumeva njihovu obavezu da podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke.

Zahtev se može podneti APR-u najkasnije do 01. jula 2020.godine, u suprotnom ponuđač će biti izbrisan iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti. Uz zahtev se obavezno prilažu potvrde nadležnih organa (sudova, policije, poreske uprave) kao dokazi o nepostojanju krivičnih osuda za privrednog subjekta / zakonskog zastupnika, odnosno nepostojanju dospelih, a neizmirenih poreza/doprinosa/javnih prihoda, u prethodnih pet godina.

TSG advokatska kancelarija stoji na raspolaganju za detaljnije informacije i uputstva u vezi sa Registrom ponuđača.

TSG ADVOKATI

TSG