U fokusu: HeidelbergCement / Schwenk / Cemex Hungary / Cemex Croatia 

Nacionalni pragovi za prijavu koncentracija

U Srbiji je trenutno u toku debata o novim mogućim zakonskim rešenjima koja bi bila primenljiva na novi Zakon o zaštiti konkurencije, koji se očekuje da bude donet u bližoj budućnosti, kao što je ponovo istaknuto tokom međunarodne konferencije “Izazovi u primeni politike zaštite konkurencije na putu ka EU”, organizovanoj od strane srpske Komisije za zaštitu konkurencije 7. aprila 2017. godine u Beogradu.

Jedno od otvorenih pitanja, koje je bilo tema diskusije, jeste da li postoji potreba da se promene propisani nacionalni pragovi za prijavu koncentracija. Imajući u vidu da je Srbija u ovom trenutku zemlja sa statusom kandidata, koja pregovara o ulasku u EU, iskustva zemalja regiona u kontekstu harmonizacije i interakcije nacionalnog prava konkurencije sa evropskim pravom konkurencije može biti od izuzetnog značaja.

Iako velika većina prijavljenih koncentracija ne predstavlja potencijalni problem sa stanovišta prava konkurencije i bivaju odobrene nakon rutinske provere, EU Komisija je 5. aprila 2017. god. zabranila planirano preuzimanje Cemex Croatia od strane privrednih društava HeidelbergCement i Schwenk na osnovu EU Uredbe o koncentracijama. Komisija je izrazila veliku zabrinutost da bi pomenuto preuzimanje dovelo do značajnog narušavanja konkurencije na tržištima sivog cementa i do povećanja cena u Hrvatskoj. Zanimljivo je napomenuti da pomenuta koncentracija ne bi dostigla nivo pragova za prijavu koncentracije propisanih hrvatskim Zakonima o zaštiti tržišnog natjecanja da je hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja bila nadležna da odluči u ovom slučaju. Ova činjenica dovodi do prilično kontradiktorne situacije da koncentracija, koja se smatra suviše nerelevantnom da bi bila obuhvaćena obavezom prijavljivanja sa stanovišta nacionalnog zakonodavca, bude zabranjena zbog štetnih efekata na konkurenciju na tom istom nacionalnom tržištu na osnovu prva EU.

U Hrvatskoj su zahtevi za prijavu koncentracije i relevantni pragovi propisani kumulativno na sledeći način:

Svetsko tržište:

ukupan godišnji konsolidovani prihod svih učesnika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svetskom tržištu, iznosi najmanje 1 milijardu HRK (cca. 33 miliona EUR) na osnovu finansijskih izveštaja za finansijsku godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje jedan učesnik koncentracije ima sedište i/ili ćerku kompaniju u Republici Hrvatskoj, i

Nacionalno tržište:

ukupan prihod svakog od najmanje dva učesnika koncentracije u Republici Hrvatskoj na osnovu finansijskih izveštaja iznosi najmanje 100 miliona HRK (cca. 43 miliona EUR), u finansijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.

Radi poređenja, relevantni pragovi propisani srpskim Zakonom o zaštiti konkurencije utvrđeni su alternativno na sledeći način:

  • Svetsko tržište + nacionalno tržište: ukupan godišnji prihod svih učesnika u koncentraciji, ostvaren na svetskom tržištu u prethodnoj obračunskoj godini, premašuje iznos od 100 miliona EUR, s tim što najmanje jedan učesnik u koncentraciji na tržištu Republike Srbije ima prihod veći od 10 miliona EUR;

     

  • Nacionalno tržište: ukupan godišnji prihod najmanje dva učesnika u koncentraciji ostvaren na tržištu Republike Srbije premašuje iznos od 20 miliona EUR u prethodnoj obračunskoj godini, s tim što najmanje dva učesnika u koncentraciji na tržištu Republike Srbije imaju prihod veći od po 1 milion EUR u istom periodu.

Na ovom mestu je značajno napomenuti da je deo iste transakcije takođe predstavljalo planirano preuzimanje privrednog društva Cemex Hungary kao drugog ciljnog društva. Odluka EU Komisije pokriva celu transakciju, ali je EU Komisija uputila analizu potencijalnih efekata transakcije u Mađarskoj telu nadležnom za zaštitu konkurencije u Mađarskoj. EU Komisija nije primila ni jedan drugi zahtev za upućivanje analize bilo kog drugog dela transakcije, uključujući Hrvatsku.

TSG ADVOKATI

TSG