Ljubica Tomić

Managing Partner

31. 05. 2021.

Pregovori za zaključenje Ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Sažetak

Predmet rada predstavlja analiza pregovora koji prethode zaključenju ugovora o me-đunarodnoj prodaji robe. Pregovori mogu imati uticaja, kako na tumačenje ugovora, ukoli-ko se ugovor zaključi, tako i na odgovornost pregovaračkih strana u slučaju prekida pregovo-ra. Na odgovornost pregovarača za prekid pregovora primenjuje se merodavno materijalno pravo na koje upućuju kolizione norme ili pravo koje su pregovarači sporazumno predvide-li. U cilju ostvarenja pravne sigurnosti i predvidljivosti pravnih posledica prekida pregovora, preporučljivo je da, u slučaju postojanja složenih, finansijski intenzivnih i dugotrajnih prego-vora o međunarodnoj prodaji robe, pregovarači unapred ugovore merodavno pravo za tok i prekid pregovora. Kada je ugovor o međunarodnoj prodaji robe zaključen, merodavno pravo za sam ugovor odnosi se i na tumačenje ugovora. Pomenuta pitanja u radu su detaljno raz-motrena.

Ključne reči: ugovor o međunarodnoj prodaji robe, prekid pregovora, pregovori i tumačenje ugovora, Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG