Nazad

Predrag Groza

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 63 27 99 12

Faks: +381 11 3285 208

predrag.groza@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

09. 07. 2020.

01.jula počela primena novog Zakona o javnim nabavkama

Newsletter 122

Donošenjem novog Zakona o javnim nabavkama, Republika Srbija je nastavila da usklađuje domaće propise u ovoj oblasti sa direktivama Evropske unije.

Osnovni cilj novog Zakona o javnim nabavkama jeste da se poveća efikasnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki, time što se, sa jedne strane, smanjuje administrativno opterećenje i troškovi učešća u postupcima (što je naročito važno za mala i srednja preduzeća), a sa druge strane, poveća transparentnost i efikasnost u sprovođenju javnih nabavki uvođenjem novog – značajno unapređenog i multifunkcionalnog – Portala javnih nabavki.  

 U nastavku ćemo ukazati na pojedina rešenja novog Zakona, koja smo smatrali posebno interesantnim iz perspektive ponuđača, napominjemo da, usled obimnosti, nije moguće prikazati sve novine na ovom mestu, pa ni ukazati u potpunosti na sve aspekte tema koja su obrađena u ovom Newsletteru.

Pragovi za primenu Zakona o javnim nabavkama

Pragovi za primenu Zakona su promenjeni i povećani (prethodni prag je bio 500,000 dinara), konkretno – naručioci nisu dužni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama na nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1,000,000 dinara i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 3,000,000 dinara.

Naravno, u sprovođenju nabavki koje su ispod propisanog praga primene, naručioci su dužni da poštuju opšta načela Zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke, kao i da sprovođenje ovih nabavki urede internim aktom.

Takođe, Zakon o javnim nabavkama sada poznaje i kategoriju ’’evropskih pragova’’, a zapravo je reč o vrednostima pragova koje objavljuje Evropska komisija u Službenom glasniku Evropske unije. Naravno, objavljeni evropski pragovi nemaju neposrednu primenu u Srbiji, već će naše Ministarstvo finansija periodično objavljivati dinarske vrednosti ovih pragova na svojom internet stranici i u Službenom glasniku Republike Srbije.

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG