Anđelija Milićević

Diplomirana pravnica

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 63 85 85 248

Faks: +381 11 3285 208

andjelija.milicevic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, Beograd, Srbija

10. 07. 2020.

Novine u postupku zaštite prava ponuđača u postupcima javnih nabavki

Newsletter 123

Novi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19), čija puna primena počinje 01.07.2020. godine nudi niz novina u pogledu sprovođenja postupaka javnih nabavki, a neke od značajnijih odnose se i na postupak zaštite prava ponuđača.

Sam postupak zaštite prava definiše se kao postupak pravne zaštite povodom postupka javne nabavke, postupka za dodelu ugovora u skladu sa zakonom kojim se uređuju javno-privatna partnerstva i koncesije, kao i u drugim slučajevima.

Aktivna legitimacija

 Za razliku od prethodnog zakona, Zakon o javnim nabavkama iz 2019. godine (dalje: novi Zakon o javnim nabavkama) šire definiše pojam aktivne legitimacije u tom smislu da aktivnu legitimaciju u postupku imaju lica koja imaju interes za dodelu određenog ugovora ne samo u konkretnom postupku javne nabavke (što predviđa prethodni Zakon o javnim nabavkama iz 2012. godine), već i u novom postupku. Sledstveno tome, pojam aktivne legitimacije se više ne vezuje za konkretan postupak javne nabavke, već za ugovor o javnoj nabavci. Dakle, podnosilac zahteva može biti privredni subjekt, odnosno ponuđač koji:

  • ima ili je imao interes za dodelu određenog ugovora, odnosno okvirnog sporazuma;
  • ukazuje da je usled postupanja naručioca, koje je protivno odredbama zakona, oštećen ili da bi šteta mogla nastati usled dodele ugovora ili okvirnog sporazuma, protivno odredbama zakona.

     

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG