Osobenosti radnog odnosa na određeno vreme

Sažetak

Predmet rada je analiza specifičnosti radnog odnosa na određeno vreme u opštem režimu radnih odnosa i postojećih zakonskih rešenja, sa posebnim osvrtom na uporedno-pravno rešenje u SR Nemačkoj.

Uzimajući u obzir dosadašnju sudsku praksu i poslednje izmene Zakona o radu iz 2014. godine, autor analizira namere zakonodavca i iznosi svoja stanovišta u pogledu prakse angažovanja zaposlenih putem radnog odnosa na određeno vreme.

Konstatovano je da srpsko radno zakonodavstvo teži da se smanji obim angažovanja zaposlenih po osnovu ugovora o radu na određeno vreme, te da bi angažman zaposlenih po osnovu rada na neodređeno vreme trebalo da predstavlja pravilo. Izneto je i da bi radni odnos na određeno vreme trebalo da ima vrlo ograničenu primenu, ali da se to u praksi ne dešava odnosno da se ovaj institut radnog zakonodavstva zloupotrebljava od strane poslodavaca, kao i da bi trebalo razmisliti o fleksibilnijim rešenjima, kao što su, na primer, ona koja su sadržana u radnom zakonodavstvu SR Nemačke.

Ključne reči: radni odnos, radni odnos na neodređeno vreme, radni odnos na određeno vreme, ugovor o radu, zaposleni, poslodavac, probni rad, Zakon o radu

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG ADVOKATI

TSG