Poništaj arbitražne odluke zbog nedostatka obrazloženja

Sažetak

Predmet rada je ispitivanje pravnih mogućnosti i uporedno-pravne sudske prakse u pogledu poništaja arbitražne odluke zbog izostanka obrazloženja ili nedostatka u obrazloženju, kada se stranke nisu odrekle prava na obrazloženje i kada arbitražna odluka nije doneta primenom principa ex aequo et bono. Uporedno-pravna sudska praksa pokazuje tendenciju da državni sudovi u svojoj kontroli arbitražnih odluka ulaze do određenog nivoa u meritum arbitražnog spora, ispitujući kvalitet obrazloženja arbitražnih odluka do one mere koja je potrebna da bi se utvrdilo da li arbitražna odluka zadovoljava zahtev procesnog javnog poretka sadržanog u pravu na pravično suđenje.

Ključne reči: poništaj arbitražne odluke, procesni javni poredak, pravo na pravično suđenje, obrazloženje arbitražne odluke

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

TSG