Primena međunarodnih standarda u srpskom Ugovornom pravu

Pogled na rešenja budućeg Građanskog zakonika Srbije*

* Autori se zahvaljuju na finansijskoj podršci Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Srbije, broj odobrenja 179050.

Sažetak

Rad se bavi analizom primene međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu. U radu su analizirani najznačajniji transnacionalni dokumenti relevantni za oblast ugovornog prava – međunarodne konvencije i ostali izvori uniformnog ugovornog prava, Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji), oblast primene Konvencije, osnovne razlike između Konvencije i Srpskog Zakona o obligacionim odnosima, primena Konvencije od strane srpskih sudova i arbitraža, kao i prednosti primene Konvencije u poslovnoj praksi. Pored toga, u radu je učinjen osvrt na osnovna rešenja, principe i reforme budućeg Građanskog zakonika Srbije u oblasti ugovornog prava, posebno sa aspekta prihvaćenosti međunarodnih standarda i načela u Zakoniku. Učinjena analiza vodi zaključku da budući Građanski zakonik predstavlja nastavak procesa potpunog usklađivanja srpskog ugovornog prava sa međunarodno prihvaćenim standardima i tekovinama Evropske pravne civilizacije, čime značajno doprinosi unapređenju uslova poslovnog okruženja u Srbiji.

Ključne reči: međunarodni standardi, transnacionalni dokumenti, međunarodne konvencije, ugovorno pravo, uniformna pravila, Građanski zakonik, primena, poslovna praksa.

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

TSG ADVOKATI

TSG