Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

06. 01. 2019.

Obaveza evidentiranja stvarnih vlasnika do 31.01.2019. godine

Newsletter 109

Sva pravna lica dužna su da evidentiraju stvarne vlasnike najkasnije do 31. januara 2019. godine. Zakon od ove obaveze izuzima javna akcionarska društva (ne i strana javna akcionarska društva), političke stranke, sindikate, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice i javna preduzeća. Obaveza se ne odnosi ni na društva koja su u postupku stečaja ili prinudne likvidacije, međutim važi za društva koja se nalaze u postupku likvidacije.1

Nakon 31.januara 2019. godine neophodno je da društva evidentiraju stvarnog vlasnika posle svake nastale promene u društvu. Relevantne su samo one koje za posledicu imaju promenu u vlasničkoj strukturi društva, usled kojih se menja stvarni vlasnik prema kriterijumima predviđenim Zakonom.

Za više informacija o tome ko se smatra stvarnim vlasnikom, posetite stranicu https://tsg.rs/newsletter/paznja-novina-u-srpskom-zakonodavstvu/. Evidentiranje se vrši u svakom slučaju u roku od 15 dana od kada je promena nastala.

Istovremeno sa elektronskim evidentiranjem stvarnog vlasnika i dalje postoji obaveza čuvanja dokumentacije na osnovu koje je određeno da neko lice ispunjava uslove za stvarnog vlasnika. Ova dokumentacija se čuva u sedištu društva u periodu od 10 godina od dana evidentiranja podatka, a prema mišljenju Ministarstva privrede može biti u formi izjave osnivača o stvarnom vlasniku.2

Lice koje smatra da nije stvarni vlasnik, iako je evidentiran kao takav, ima pravo podnošenja tužbe protiv pravnog lica, a doneta sudska presuda predstavlja osnov za brisanje ovakvog podatka ukoliko se utvrdi da registrovano lice zaista nije stvarni vlasnik. Upis neistinitog podatka smatra se krivičnim delom za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 meseca do 5 godina.

Zakon je ostao nedorečen u pogledu stranih pravnih društva koja su listirana na berzi. Prema mišljenju Ministarstva privrede u ovakvim slučajevima, kao jedino rešenje nameće se evidentiranje fizičkog lica ovlašćenog za zastupanje u domaćem privrednom društvu kao stvarnog vlasnika.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika nije javni registar i ne donosi upravne akte, već se radi o evidenciji koja je javno dostupna na sledećoj veb stranici.
________________________________________
1 Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) u daljem tekstu: „Zakon“.
2 Mišljenje Ministarstva privrede br. 011-00-000106/2018-10 od dana 16.07.2018. godine

TSG