Saša Sinđelić

Partner

Ivana Stefanović

Senior Lawyer

24. 12. 2018.

TSG Podsetnik - Radno pravo

VRSTE RADNOG ODNOSA PREMA DUŽINI TRAJANJA
Radni odnos:

– na neodređeno vreme
– na određeno vreme

Radni odnos na određeno vreme može trajati najduže 24 meseca. (maksimalna dužina trajanja radnog odnosa na određeno vreme).

Ugovor o radu na određeno vreme može se zaključiti za zasnivanje radnog odnosa, čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani: rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja za vreme trajanja tih potreba.
Izuzeci od ograničenja o maksimalnoj dužini trajanja radnog odnosa na određeno vreme su:

1. ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;

2. za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;

3. sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;

4. za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;

5. sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Po isteku roka ugovora o radu iz tačke 1-3 poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme, po istom ili drugom pravnom osnovu, u skladu sa članom 37 Zakona o radu.

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG