TSG Podsetnik – Radno pravo

VRSTE RADNOG ODNOSA PREMA DUŽINI TRAJANJA

 

Radni odnos:

  • na neodređeno vreme
  • na određeno vreme

Radni odnos na određeno vreme može trajati najduže 24 meseca. (maksimalna dužina trajanja radnog odnosa na određeno vreme).

Ugovor o radu na određeno vreme može se zaključiti za zasnivanje radnog odnosa, čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani: rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja za vreme trajanja tih potreba.
Izuzeci od ograničenja o maksimalnoj dužini trajanja radnog odnosa na određeno vreme su:

  1. ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;
  2. za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;
  3. sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;
  4. za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;
  5. sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Po isteku roka ugovora o radu iz tačke 1-3 poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme, po istom ili drugom pravnom osnovu, u skladu sa članom 37 Zakona o radu.

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG